Προσωπικά Ατυχήματα

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει θάνατο σε ασφαλισμένο πρόσωπο συνεπεία ατυχήματος εξ’αιτίας εξωτερικών, βίαιων και ορατών μέσων.

Το ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη για τα ακόλουθα:

Θάνατο από Ατύχημα

Μόνιμη ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

Ιατρικά Έξοδα

 

Το πιο πάνω Ασφαλιστήριο παρέχεται και σε ομαδικές ασφάλισης για οργανισμούς και προσωπικό επιχειρήσεων.