Σχέδιο Υγείας για αλλοδαπούς εργοδοτούμενους

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης των αλλοδαπών εργοδοτουμένων. Η Ασφάλιση είναι υποχρεωτική σύμφωνα τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1997. Με απόφαση που καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς απαιτεί από τους εργοδότες να καλύπτουν τα ιατρικά έξοδα των αλλοδαπών υπαλλήλων τους ως προϋπόθεση για εξασφάλιση της άδειας εργασίας.

Τα όρια τα οποία παρέχονται για το πιο πάνω σχέδιο είναι τα ακόλουθα:

Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη:

Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €8.600

Ανώτατο ποσό κατά Περίοδο Ασφάλισης κατά άτομο €13.750

 

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη:

Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €700

Ανώτατο ποσό κατά Περίοδο Ασφάλισης κατά άτομο €1.750