Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Το Ασφαλιστήριο προστατεύει τους Διοικητικούς Συμβούλους και Αξιωματούχους της εταιρείας για την προσωπική τους ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης οικονομικής ζημιάς σε τρίτα πρόσωπα ως αποτέλεσμα εσφαλμένων πράξεων στις οποίες έχουν προβεί υπό την ιδιότητά τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ή Αξιωματούχοι της εταιρείας.