Αστική Ευθύνη

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης παρέχεται έτσι ώστε να καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός των υποστατικών σε σχέση με αυτά, το περιεχόμενο τους ή σε σχέση με τις δραστηριότητες του.