Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Η Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο του 1957. Με την ασφάλιση αυτή ο οδηγός μπορεί να καλύψει τη νομική του ευθύνη σε άλλα πρόσωπα για καταβολή αποζημιώσεων σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη και απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκινήτου Οχήματός του.

Σχέδια ασφάλισης:

1. Περιεκτική

Η Περιεκτική Ασφάλιση καλύπτει τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση Ευθύνης Έναντι Τρίτου και επίσης τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για ζημίες που προκλήθηκαν ή σημειώθηκαν στο δικό του όχημα σε περίπτωση οδικών ατυχημάτων όταν ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το ατύχημα, καθώς και φυσικούς κινδύνους και κλοπή.

2. Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά του οχήματος που προκαλείται άμεσα από πυρκαγιά ή κλοπή, καθώς και τη νομική ευθύνη σας Έναντι Τρίτου για τυχόν τραυματισμό τρίτων ή υλική ζημιά.

3. Έναντι Τρίτου

Καλύπτει τη νομική ευθύνη σας Έναντι Τρίτου για τυχόν τραυματισμό τρίτων ή υλική ζημιά.

4. Επιπλέον Καλύψεις:

Οι πιο κάτω καλύψεις μπορούν να προστεθούν στο ασφαλιστήριο:

Ευθύνη Επιβατών

Πέρα της οδού

Ανεμοθώρακας και γυαλιά

Προσωπικά Ατυχήματα (για τον οδηγό)

Μεταφορά Εμπορευμάτων

Χρήση μηχανοκίνητου ως εργαλείο