Ναυτασφαλίσεις / Μεταφορά Εμπορευμάτων

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο, αεροπλάνο, όχημα ή άλλο μέσο ή με συνδυασμό αυτών των μέσων. Η κάλυψη  προσφέρει στους εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων τη δυνατότητα κάλυψης των εμπορευμάτων τους που μεταφέρονται με βάση τις διεθνείς ρήτρες καλύψεις.

Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Α – 1.1.82
(Institute Cargo Clauses (Α) – 1.1.82)

Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού (All Risks) που δεν εξαιρείται. 

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Θαλάσσης και Μεταφορών.

Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Β – 1.1.82
(Institute Cargo Clauses (B) – 1.1.82)

Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον: 

 • Σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού
 • Εισροής νερού θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης
 • Αρπαγής από κύματα (Washing overboard)

Επίσης καλύπτεται ΟΛΙΚΗ απώλεια δέματος λόγω:

 • Διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του σε ή εκφόρτωσης του από πλοίο

Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Γ – 1.1.82
(Institute Cargo Clauses (C) – 1.1.82)

Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

 • Πυρκαγιάς ή Εκρηξης
 • Προσάραξης, πρόσκρουσης, βύθισης ή ανατροπής του πλοίου
 • Ανατροπής ή εκτροχιασμού του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουσης ή επαφής πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
 • Εκφόρτωσης του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
 • Θυσίας Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice)
 • Αναγκαστικής / θεληματικής ρίψης εμπορεύματος στην θάλασσα (Jettison)

Επίσης καλύπτεται συνεισφορά για:

 • Εξοδα Γενικής Αβαρίας και διάσωσης (General Average Contribution and Salvage Charges)
 • Σύγκρουση κοινής υπαιτιότητας (Both to Blame Collision Clause)

Ασφαλιστήριο Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη χερσαία μεταφορά τους με κλειστά οχήματα του Ασφαλισμένου συνεπεία Φωτιάς, Κλοπής Τροχαίου Ατυχήματος.