ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ)

 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

Η Εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης παραπόνων από πελάτες και τρίτους οι οποίοι νοιώθουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση ή την ανταπόκριση μας σε θέμα που τους αφορά.

 

Διατυπώστε το παράπονό σας

Αν θεωρήσετε απαραίτητη την υποβολή παραπόνου σχετικά με τις διαδικασίες, τα προϊόντα/υπηρεσίες, το προσωπικό της Εταιρείας, Ασφαλιστικούς Συμβούλους / Διαμεσολαβητές ή άλλα θέματα που σας αφορούν, μπορείτε να υποβάλετε επίσημα παράπονο.

 

Το παράπονο υποβάλλεται γραπτώς δια χειρός ή ταχυδρομικά, μέσω φαξ, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λειτουργό Διαχείρισης Παραπόνων, ο οποίος θα διερευνήσει ανεξάρτητα το θέμα.

 

Olympic Insurance Company Ltd

Στασάνδρου 26, Κτίριο ΣΕΚ, 3ος & 4ος Όροφος,

1060 Λευκωσία

Κύπρος

 

Τ.Κ. 28732,

2082 Λευκωσία

Κύπρος

 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: complaints@olympicins.eu 

Φαξ: +357 22259806

 

Το παράπονο σας θα μελετηθεί σε βάθος και με λεπτούς χειρισμούς. Η εξέτασή του θα είναι δίκαιη προς εσάς και προς οποιοδήποτε άτομο του Προσωπικού ή του Ασφαλιστικού Δυναμικού στο οποίο πιθανόν να γίνεται αναφορά στο παράπονο.

Θα τηρείται η προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχετικό Νόμο (ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001).

 

Για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τη θέση σας και να ανταποκριθούμε άμεσα:

 • αναφέρετε τα στοιχεία σας και τον αριθμό συμβολαίου σας,
 • αν το παράπονο σας αφορά απαίτηση, αναφέρετε την ημερ. Ατυχήματος, αρ. εγγραφής οχήματος (αν πρόκειται για απαίτηση κλάδου Μηχ. Οχημάτων) και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση της απαίτησης σας.  
 • θέσετε απλά και με σαφήνεια το πρόβλημα,
 • αποστείλετε οτιδήποτε έγγραφα υποστηρίζουν τη θέση σας,
 • διατυπώστε ποια θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να ήταν η ορθή προσέγγιση από μέρους μας.

 

Ανταπόκριση μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια

Μέσα στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για τις περιπτώσεις αυτές, αν η απάντηση στο παράπονο σας δεν είναι εφικτό να δοθεί άμεσα, η διερεύνηση του θα γίνεται εντός των πιο κάτω χρονικών πλαισίων:

 • Αποστολή βεβαίωσης παραλαβής παραπόνου εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
 • Το παράπονο σας θα διερευνάται εντός 15 εργάσιμων ημερών και θα σας αποστέλλεται άμεσα η απάντηση.
 • Σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος για πιο σωστή και ενδελεχή διερεύνηση, θα ζητούμε γραπτώς παράταση.
 • Τα σχόλια σας θα αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Αν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι μετά από όλες τις ενέργειες και προσπάθειες μας, για να βρεθεί λύση:

 • διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας
 • μπορείτε να προσφύγετε σε νομική υποστήριξη
 • μπορείτε να προσφύγετε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο που είναι ένας εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών (http://www.financialombudsman.gov.cy)